โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

ปญญา นรานํ รตนํ || ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี