Best Practice มารยาทงาม

Best Practice "มารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม"

                 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา เผยแพร่ผลงาน Best Practice “มารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม” มารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของเชื้อชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง ที่อยู่ควบคู่กับสังคมมายาวนาน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการไหว้จะเป็นผลให้สามารถจัดระบบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมให้ผู้ที่พบเห็นมีความชื่นชมรักใคร่เอ็นดู เพราะเป็นมารยาทที่งดงามตามประเพณีของคนไทยที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมมารยาทที่งดงามตามประเพณีของคนไทย สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วย เหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านแก่งสะเดาจึงได้ตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทการไหว้ จึงได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป