Best Practice คุณครูพรพิมล ศรคำภา

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลงานของคุณครูพรพิมล ศรคำภา

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ BEST PRACTICE

ชื่อผลงาน : ป.3 อ่านคําควบกล้ำคล่องและเขียนถูก ด้วยกิจกรรมการฝึกฝนโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 5 ขั้นตอน
ผู้นําเสนอผลงาน : นางพรพิมล ศรคําภา

********************************************************************