Best Practice PIAM MODEL

Best Practice ด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ PIAM MODEL

     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาได้จัดททำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามบริบท ชุมชนและท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการศึกษาสู่มาตรฐาน คุณธรรมน าความรู้เคียงคู่วิถีไทยและมุ่งเน้นนักเรียนให้มีคุณลักษะเก่งด้านอ่านเขียนและการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง เป็นพลเมืองดีมีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งมี5 ประการได้แก่

  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการคิด
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

      และในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นคุณภาพผู้เรียนนั้นต้องดำเนินการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาให้การสนับสนุนทั้งความคิด กำลังกาย กำลังใจเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามที่กำหนดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล